Użytkowanie wieczyste gruntu to prawo zbliżone w swej istocie do prawa własności. Jedną z ważniejszych cech odróżniających to prawo od prawa własności jest obowiązek zapłaty rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, będącej de facto opłatą za korzystanie z nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie. Gminy albo Skarb Państwa regularnie dokonują tzw. aktualizacji (podwyższenia) takich opłat za użytkowanie wieczyste. Aktualizacje takie są związane ze wzrostem wartości nieruchomości potwierdzonym jej wyceną. Oczywiście aktualizację opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu można zakwestionować. Można w ten sposób doprowadzić do zmniejszenia takiej podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste, albo nawet do podważenia skuteczności jej dokonania w całości.
Również użytkownik wieczysty nieruchomości może wystąpić z żądaniem jej aktualizacji, jeżeli uważa, że wartość nieruchomości spadła, i w związku z tym płacona przez niego opłata za użytkowanie wieczyste gruntu jest zbyt wysoka.
Została Państwu doręczone wypowiedzenie dotychczasowej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu? – Radzimy nie czekać i zgłosić się do nas po poradę.

Potrzebujesz pomocy nt. Opłat za użytkowanie wieczyste? Skontaktuj się z nami